Dữ liệu biên mục
Thái, Trí Dũng
Kỹ năng giao tiếp & thương lượng trong kinh doanh / Thái Trí Dũng. - Tái bản lần thứ 2. - Hà Nội : Thống kê, 2009
        307 tr ; 21 cm.           
        ISBN: 35000

        1.Giao tiếp kinh doanh  2.Thương lượng kinh doanh  I. Nhan đề           
        Ký hiệu xếp giá: 658.45 T3641D 2009
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Đọc [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
D.005350
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.011962-71
  • Tổng số bản: 11
  • Số bản chưa mượn: 11 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn