Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Thị Liên Diệp
Quản trị học = Management / Nguyễn Thị Liên Diệp (b.s). - Hà Nội : Lao động - xã hội, 2008
        372 tr. ; 21 cm.
        Thư mục: tr. 371-372

           Tóm tắt: Trình bày tổng quan về tổ chức và quản trị học, các chức năng quản trị tổ chức, con người trong tổ chức, các nhân tố thông tin và quyết định quản trị

           

        1.Quản trị học -- Giáo trình  I. Nhan đề

Nhan đề song song: Management
           
        Ký hiệu xếp giá: 658 N5764D 2008

Dữ liệu xếp giá   
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.011445, M.012806-18
  • Tổng số bản: 14
  • Số bản chưa mượn: 13 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn