Dữ liệu biên mục
Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành cho sinh đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Viết Thông, ...[và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2009
        491 tr. ; 21 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Bộ giáo dục và đào tạo
           

        1.Chủ nghĩa Cộng Sản  2.Khoa học chính trị          I. Nguyễn, Viết Thông ch.b. II. Phạm, Quang Phan ch.b. III. Phạm, Văn Sinh ch.b. IV. Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo.            
        Ký hiệu xếp giá: 335.43 G434T 2009
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Đọc [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
D.003462-4
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.006374-414, M.006417-63, M.010746, M.013399
  • Tổng số bản: 93
  • Số bản chưa mượn: 77 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn