Dữ liệu biên mục
Cơ sở văn hoá Việt Nam / Trần Quốc Vượng (ch.b), Tô Ngọc Thanh, ...[và những người khác]. - Tái bản lần thứ chín. - Hà Nội : Giáo dục, 2007
        287 tr. ; 21 cm.           

        1.Văn hóa -- Việt Nam  2.Việt Nam          I. Trần, Quốc Vượng (ch.b). II. Nguyễn, Chí Bền. III. Lâm, Mỹ Dung. IV. Trần, Thúy Anh. V. Tô, Ngọc Thanh. VI. Nhan đề           
        Ký hiệu xếp giá: 306.09597 C6522S 2007
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Đọc [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
D.003379-80
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.006114-21
  • Tổng số bản: 10
  • Số bản chưa mượn: 8 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn