Dữ liệu biên mục
Lê, Kinh Nam
Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / Lê Kinh Nam (ch.b), Huỳnh Mộng Nghi, Chung Thị Vân Anh. - Vũng Tàu : Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, 2012
        145 tr., : Hình ảnh, minh họa ; 29 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

           Tóm tắt: Lí luận cơ bản về thế giới quan, phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin. Khái quát bộ Tư bản của Mác về học thuyết kinh tế, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, lí luận chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội        1.Chủ nghĩa Cộng Sản  2.Khoa học chính trị          I. Huỳnh, Mộng Nghi. II. Chung, Thị Vân Anh. III. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. IV. Nhan đề           
        Ký hiệu xếp giá: 335.43 L563N 2012
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Đọc [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
D.002375-7
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.003672-80, M.003682-9, M.003691-811, M.003813-20, M.013600-30
  • Tổng số bản: 180
  • Số bản chưa mượn: 169 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn