Dữ liệu biên mục
Trương, Bi
Tiếng chiêng vang lên từ bon tiăng : Ot ndrong M'Nông / Trương Bi, Vũ Dũng tuyển chọn, giới thiệu. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022
        527 tr. ; 21 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam
        Chính văn viết bằng hai thứ tiếng: Việt - M'Nông
           
        ISBN: 9786043834871

        1.M’Nông (Dân tộc Việt Nam) -- Việt Nam -- Đời sống xã hội và tập quán  2.Người Mnông -- Việt Nam -- Văn hóa dân gian  3.Văn học dân gian Việt Nam  4.Văn học sử thi M' Nông  5.Văn hóa dân gian -- Việt Nam  6.Sử thi          I. Vũ, Dũng tuyển chọn, giới thiệu. II. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. III. Nhan đề            398.209597 T871B 2022
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.018445
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập