Dữ liệu biên mục
Võ, Quang Trọng
Dăm Duông cứu nàng Bar Măg. Q.1, H'muan Xơ Đăng / Võ Quang Trọng tuyển chọn, giới thiệu. - Hà Nội : Hội Nhà văn , 2022
        431 tr. ; 21 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam
           
        ISBN: 9786043834437

        1.Dân tộc thiểu số -- Việt Nam  2.Ngôn ngữ dân tộc thiểu số -- Việt Nam  3.Tiếng Xơ Đăng -- Việt Nam  4.Văn học dân gian Việt Nam  5.Văn học sử thi Việt Nam  6.Văn học sử thi Xơ Đăng  7.Xơ Đăng (Dân tộc Việt Nam) -- Việt Nam     I. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. II. Nhan đề            398.209597 V8721T 2022
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.018443
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập