Dữ liệu biên mục
Phạm, Huyền Nga
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả chiến lược tại Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2023-2028 : Khoá luận tốt nghiệp / Phạm Huyền Nga ; Gvhd: Ngô Thúy Lân. - Vũng Tàu : Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, 2024
        vii, 96 tr. : bảng, biểu ; 30 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
        Thư mục: tr. 88


        1.Dầu khí -- Chiến lược phát triển -- Khoá luận tốt nghiệp  2.Chiến lược kinh doanh -- Thực trạng  3.Quản trị chiến lược  4.Dầu khí Việt Nam  5.Khoá luận tốt nghiệp          I. Ngô, Thúy Lân Gvhd. II. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. III. Nhan đề            658.4012 P534N 2024
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Khoá luận TN [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
KL.000788
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập