Dữ liệu biên mục
Đặng, Thị Hoài
Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Khởi Long BND : Khoá luận tốt nghiệp / Đặng Thị Hoài ; Gvhd: Lê Thu Hằng. - Vũng Tàu : Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, 2024
        ix, 100 tr., [39 tr.] : bảng, biểu ; 30 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Kinh tế - Luật
        Thư mục: tr. 99


        1.Kế toán -- Khoá luận tốt nghiệp  2.Kế toán tiêu thụ  3.Kế toán doanh nghiệp  4.Kết quả kinh doanh  5.Khoá luận tốt nghiệp          I. Lê, Thu Hằng Gvhd. II. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Kinh tế - Luật. III. Nhan đề            657.7 D182H 2024
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Khoá luận TN [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
KL.000785
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập