Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Thành Trung
Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển / Nguyễn Thành Trung. - Hà Nội : Xây dựng, 2023
        320 tr. : minh họa ; 20 cm.
        Thư mục: tr. 312-313
           
        ISBN: 9786048275792

        1.Không khí -- Ô nhiễm -- Phòng ngừa  2.Khí quyển  3.Bảo vệ môi trường  I. Nhan đề           
        Ký hiệu xếp giá: 363.7392 N5768T 2023
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Đọc [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
D.008865
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.018409-10
  • Tổng số bản: 3
  • Số bản chưa mượn: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập