Dữ liệu biên mục
Vũ, Thị Hồng Hạnh
Mô hình nhà ven biển / Vũ Thị Hồng Hạnh. - Hà Nội : Xây dựng, 2023
        116 tr. : minh họa ; 20 cm.
        Thư mục: tr. 112-114
           
        ISBN: 9786048275815

        1.Kiến trúc nhà ở  2.Nhà ở  3.Quản lý vùng ven biển  I. Nhan đề           
        Ký hiệu xếp giá: 363.583 V986H 2023
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Đọc [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
D.008864
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.018411-2
  • Tổng số bản: 3
  • Số bản chưa mượn: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập