Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Chí Trung
Động đất và các biện pháp phòng tránh / Nguyễn Chí Trung. - Hà Nội : Xây dựng, 2023
        148 tr. : minh họa ; 20 cm.
        Thư mục: tr. 143-144
           
        ISBN: 9786048275846

        1.Động đất -- Phòng chống  2.Thiết kế chịu động đất  3.Công trình -- Kỹ thuật xây dựng  4.Công trình xây dựng -- Ảnh hưởng động đất  I. Nhan đề           
        Ký hiệu xếp giá: 551.22 N5768T 2023
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Đọc [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
D.008863
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.018413-4
  • Tổng số bản: 3
  • Số bản chưa mượn: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập