Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Thành Trung
Thiết kế công trình năng lượng tái tạo điện gió / Nguyễn Thành Trung. - Hà Nội : Xây dựng, 2023
        320 tr. : minh họa ; 21 cm.
        Thư mục: tr. 306-310
           
        ISBN: 9786048275808

        1.Năng lượng gió  2.Kỹ thuật xây dựng  3.Công trình -- Thiết kế và xây dựng  I. Nhan đề           
        Ký hiệu xếp giá: 621.312136 N5768T 2023
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Đọc [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
D.008860
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.018419-20
  • Tổng số bản: 3
  • Số bản chưa mượn: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập