Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Hồng Sơn
Thiết kế kết cấu thép bể và bồn chứa áp lực thấp / Nguyễn Hồng Sơn chủ biên, Võ Thanh Lương. - Hà Nội : Xây dựng, 2017
        264 tr. : hình vẽ ; 27 cm.
        Phụ lục: tr. 246-257. - Thư mục: tr. 263
           
        ISBN: 9786048222376 135000

        1.Kết cấu thép -- Thiết kế  2.Kỹ thuật xây dựng  3.Kết cấu thép          I. Võ, Thanh Lương. II. Nhan đề           
        Ký hiệu xếp giá: 624.1821 N5767S 2017
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Mượn     Sơ đồ kho
MM.000149
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập