Dữ liệu biên mục
Võ, Tuyển
Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường / Võ Tuyển chủ biên; Lý Thanh Hùng, Hồ Thị Mỹ Nữ, Đinh Lê Cao Kỳ. - Hà Nội : Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 2019
        394 tr. ; 24 cm.
        Phụ lục: tr. 341-392 .- Thư mục: tr. 393-394
           

        1.Dung sai  2.Dung sai lắp ghép  3.Kỹ thuật đo lường          I. Lý, Thanh Hùng. II. Hồ, Thị Mỹ Nữ. III. Đinh, Lê Cao Kỳ. IV. Nhan đề           
        Ký hiệu xếp giá: 621.82 V8721T 2019
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Mượn     Sơ đồ kho
MM.000148
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập