Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Hữu Lộc
Dung sai và lắp ghép chi tiết máy / Nguyễn Hữu Lộc chủ biên, Nguyễn Văn Thạnh. - Đà Nẵng : Nxb. Đại học Quốc gia TP.HCM, 2023
        412 tr. ; 24 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách Khoa
        Phụ lục: tr. 327-406 .- Thư mục: tr. 407-412
           
        ISBN: 9786047392537 115000

        1.Dung sai  2.Dung sai lắp ghép  3.Chi tiết máy          I. Nguyễn, Văn Thạnh. II. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách Khoa. III. Nhan đề           
        Ký hiệu xếp giá: 621.82 N5766L 2023
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Mượn     Sơ đồ kho
MM.000147
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập