Dữ liệu biên mục
Trần, Văn Niên
Thực hành hàn : Căn bản - Nâng cao (Hồ quang - Mig - Tig - Plasma) / Trần Văn Niên, Trần Thế San. - Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2005
        248 tr. ; 24 cm.           

        1.Gia công kim loại  2.Kỹ thuật hàn  3.Hàn kim loại          I. Trần, Thế San. II. Nhan đề           
        Ký hiệu xếp giá: 671.52 T7721N 2005
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Mượn     Sơ đồ kho
MM.000146
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập