Dữ liệu biên mục
Tình huống quản trị chuỗi cung ứng / Bộ môn Logistics Kinh doanh. - Hà Nội : Đại học Thương mại, 2021
        106 tr. ; 20 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Bộ môn Logistics Kinh doanh. Đại học Thương mại
        Thư mục: tr. 106


        1.Chuỗi cung ứng -- Quản trị  2.Chuỗi cung ứng -- Tình huống  3.Quản lý chuỗi cung ứng  4.Logistics     I. Bộ môn Logistics Kinh doanh. Đại học Thương mại.             658.5 T5889H 2021
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Mượn     Sơ đồ kho
MM.000106
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập