Dữ liệu biên mục
Luật kinh doanh bảo hiểm (hiện hành, sửa đổi bổ sung năm 2010, 2019). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021
        95 tr. ; 20 cm.
           Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Kinh doanh bảo hiểm với những quy định chung và quy định cụ thể về hợp đồng bảo hiểm; doanh nghiệp bảo hiểm; đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; tài chính, hạch toán kế toán và báo cáo tài chính... cùng các điều khoản thi hành

           
        ISBN: 9786045765456 23000

        1.Bảo hiểm -- Luật và pháp chế -- Việt Nam  2.Luật bảo hiểm -- Việt Nam  3.Văn bản pháp luật  4.Pháp luật  5.Công ty bảo hiểm              346.597086 L9268K 2021
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Mượn     Sơ đồ kho
MM.000103
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập