Dữ liệu biên mục
Luật doanh nghiệp. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017
        294 tr. ; 20 cm.
           Tóm tắt: Giới thiệu luật doanh nghiệp bao gồm những quy định chung và quy định cụ thể về thành lập doanh nghiệp; công ty trách nhiệm hữu hạn; doanh nghiệp nhà nước; công ty cổ phần; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân; nhóm công ty; tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp; tổ chức thực hiện

           
        ISBN: 9786045712108 39000

        1.Doanh nghiệp -- Luật và pháp chế -- Việt Nam  2.Luật doanh nghiệp -- Việt Nam  3.Văn bản pháp luật  4.Pháp luật              346.59707 L9268D 2017
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Mượn     Sơ đồ kho
MM.000102
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập