Dữ liệu biên mục
Luật thương mại. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017
        191 tr. ; 20 cm.
           Tóm tắt: Giới thiệu nội dung 324 điều của Luật thương mại, bao gồm: Những quy định chung và quy định cụ thể về mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, xúc tiến thương mại, các hoạt động trung gian thương mại cùng một số hoạt động thương mại cụ thể, chế tài và giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm và điều khoản thi hành

           
        ISBN: 9786045705827 25000

        1.Thương mại -- Luật và pháp chế -- Việt Nam  2.Luật thương mại -- Việt Nam  3.Văn bản pháp luật  4.Pháp luật              346.59707 L9268T 2017
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Mượn     Sơ đồ kho
MM.000101
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập