Dữ liệu biên mục
Luật đường sắt. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017
        87 tr. ; 20 cm.
           Tóm tắt: Giới thiệu Luật Đường sắt với những qui định chung và những qui định cụ thể về kết cấu hạ tầng đường sắt; phát triển công nghiệp đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt; nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; tín hiệu, quy tắc giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vận tải đường sắt..

           
        ISBN: 9786045733240 16000

        1.Giao thông đường sắt -- Luật và pháp chế -- Việt Nam  2.Luật đường sắt  3.Văn bản pháp luật              343.597095 L9268D 2017
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Mượn     Sơ đồ kho
MM.000099-100
  • Tổng số bản: 2
  • Số bản chưa mượn: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập