Dữ liệu biên mục
Luật quản lý ngoại thương. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017
        110 tr. ; 20 cm.
           Tóm tắt: Giới thiệu Luật quản lý ngoại thương với những quy định chung và những quy định cụ thể về các biện pháp hành chính; các biện pháp kỹ thuật, kiểm dịch; biện pháp phòng vệ thương mại; biện pháp kiểm soát khẩn cấp trong hoạt động ngoại thương; các biện pháp phát triển hoạt động ngoại thương..

           
        ISBN: 9786045733264 19000

        1.Luật thương mại -- Việt Nam  2.Quy tắc thương mại nước ngoài  3.Ngoại thương -- Quản lý  4.Văn bản pháp luật              343.597087 L9268Q 2017
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Mượn     Sơ đồ kho
MM.000098
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập