Dữ liệu biên mục
Cẩm nang về hội nhập kinh tế quốc tế : Sách tham khảo / Phạm Văn Hồng, Trịnh Minh Anh, Lâm Thị Quỳnh Anh [và những người khác]. - Hà Nội : Công thương, 2015
        254 tr. ; 19 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế

           Tóm tắt: Tổng quan về hội nhập kinh tế quốc tế. Chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước về hội nhập quốc tế được trình bày dưới dạng hỏi đáp

           
        ISBN: 9786049311260

        1.Việt Nam -- Hội nhập kinh tế -- Sách tham khảo  2.Kinh tế quốc tế  3.Hội nhập quốc tế  4.Việt Nam -- Thương mại  5.Sách tham khảo          I. Trịnh, Minh Anh. II. Lâm, Thị Quỳnh Anh. III. Nguyễn, Thành Long. IV. Nguyễn, Thu Hường. V. Nguyễn, Xuân Hải. VI. Phạm, Văn Hồng. VII. Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế.             337.597 C1721N 2015
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Mượn     Sơ đồ kho
MM.000097
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập