Dữ liệu biên mục
Tổng quan về tổ chức thương mại thế giới và các hiệp định thương mại tự do : Sách tham khảo / Phạm Văn Hồng, Trịnh Minh Anh, Lâm Thị Quỳnh Anh [và những người khác]. - Hà Nội : Công thương, 2015
        260 tr. ; 19 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế
        Thư mục: tr. 256-257

           Tóm tắt: Tổng quan về Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á và cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). ASEAN với đối tác. Khu vực thương mại tự do ASEAN. Cộng đồng ASEAN. Cộng đồng chính trị, an ninh, kinh tế, văn hoá - xã hội ASEAN. Việt Nam với ASEAN. Tình hình chuẩn bị gia nhập AEC của Việt Nam. Cơ hội và thách thức từ AEC

           
        ISBN: 9786049311246

        1.Tổ chức thương mại thế giới -- Sách tham khảo  2.Thương mại tự do  3.Việt Nam -- Hội nhập kinh tế  4.Việt Nam -- Thương mại  5.Sách tham khảo          I. Trịnh, Minh Anh. II. Lâm, Thị Quỳnh Anh. III. Nguyễn, Thành Long. IV. Nguyễn, Thu Hường. V. Nguyễn, Xuân Hải. VI. Phạm, Văn Hồng. VII. Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế.             337.597 T665Q 2015
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Mượn     Sơ đồ kho
MM.000096
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập