Dữ liệu biên mục
Lê, Thị Phượng
Di tích và lễ hội Ả Lã Nàng Đê ở Đông Anh, Hà Nội / Lê Thị Phượng. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2020
        347 tr. : ảnh màu ; 21 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam
        Phụ lục: tr. 239-330 .- Thư mục: tr. 331-340

           Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và địa bàn nghiên cứu văn hoá Đông Anh, truyền thuyết, thần tích và di tích thờ Ả Lã Nàng Đê ở Đông Anh, Hà Nội, nghi lễ, lễ hội, vai trò của tục thờ và những vẫn đề đặt ra đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị tục thờ Ả Lã Nàng Đê ở Đông Anh - Hà Nội

           
        ISBN: 9786047029709

        1.Tín ngưỡng dân gian -- Việt Nam -- Hà Nội -- Đông Anh  2.Truyền thuyết -- Việt Nam -- Hà Nội -- Đông Anh  3.Huyện Đông Anh (Hà Nội, Việt Nam) -- Đời sống tôn giáo và phong tục  4.Huyện Đông Anh (Hà Nội, Việt Nam) -- Đời sống xã hội và tập quán  5.Di tích  6.Lễ hội  7.Hà Nội -- Việt Nam  8.Lễ hội Ả Lã Nàng Đê     I. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam . II. Nhan đề            398.410959731 L595P 2020
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Mượn     Sơ đồ kho
M.018004
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập