Dữ liệu biên mục
Đỗ, Hồng Kỳ
Đánh bắt ở hồ thần. Q.2 : Tiếng Mơ Nông / Đỗ Hồng Kỳ s.t., giới thiệu. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2020
        1483 tr. ; 21 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam
        Chính văn bằng tiếng Mơ Nông
           
        ISBN: 9786049949920

        1.Người Mơ Nông -- Việt Nam -- Đời sống xã hội và tập quán  2.Người Mơ Nông -- Việt Nam -- Văn hóa dân gian  3.Truyện dân gian -- Việt Nam  4.Văn học dân gian Việt Nam  5.Thơ     I. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam . II. Nhan đề            398.209597 D6313K 2020
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Mượn     Sơ đồ kho
M.018002
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập