Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Thị Đức Loan
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng kế toán trách nhiệm (KTTN) tại các công ty kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu : Báo cáo đề tài khoa học và công nghệ cấp trường / Nguyễn Thị Đức Loan. - Vũng Tàu : Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, 2022
        139 tr. : minh họa; 30 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
        Thư mục: tr. 84-86 .- Phụ lục: tr. 87-134


        1.Kế toán trách nhiệm -- Nhân tố ảnh hưởng -- Đề tài nghiên cứu khoa học  2.Bất động sản  3.Kế toán  4.Nhân tố ảnh hưởng  5.Đề tài nghiên cứu khoa học     I. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. II. Nhan đề            657.08335 N5766L 2022
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Đề tài NCKH [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
DT.000368, DT.000373-5
  • Tổng số bản: 4
  • Số bản chưa mượn: 4 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập