Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Hữu Sà
Nền và móng : Giáo trình lưu hành nội bộ / Nguyễn Hữu Sà . T.1. - Vũng Tàu : Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, 2022
        175 tr. : bảng ; 30 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
        Thư mục: tr. 173 .- Phụ lục: 174-175

           Tóm tắt: Một số khái niệm cơ bản về nền móng công trình và kiến thức chuyên sâu cho các loại móng nông cứng: nguyên tắc chủ yếu trong tính toán, mô tả kỹ thuật cơ bản cùng một số trang bị thi công chủ yếu        1.Nền móng -- Kỹ thuật xây dựng -- Giáo trình  2.Công trình xây dựng  3.Giáo trình nội bộ     I. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu . II. Nhan đề            624.15 N5767S 2022
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Đọc [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
D.008687
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.017778-81
  • Tổng số bản: 5
  • Số bản chưa mượn: 5 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập