Dữ liệu biên mục
Vũ, Thị Huệ
Kiểm toán báo cáo tài chính : Giáo trình nội bộ / Vũ Thị Huệ. - Vũng Tàu : Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, 2022
        199 tr. : bảng ; 30 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
        Thư mục: tr. 199

           Tóm tắt: Khái quát về kiểm toán báo cáo tài chính; Kiểm toán chu kỳ bán hàng và thu tiền, chu kỳ mua hàng và thanh toán, chu kỳ hàng tồn kho và chi phí, các thông tin tài chính khác trên báo cáo tài chính; Tổng hợp lập báo cáo kiểm toán và thư quản lý..        1.Kiểm toán -- Giáo trình  2.Báo cáo tài chính  3.Kiểm toán tài chính  4.Giáo trình nội bộ     I. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu . II. Nhan đề            657.45 V986H 2022
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Đọc [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
D.008686
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.017772-5
  • Tổng số bản: 5
  • Số bản chưa mượn: 5 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập