Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Thị Anh Thư
Kế toán công : Giáo trình nội bộ / Nguyễn Thị Anh Thư. - Vũng Tàu : Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, 2022
        227 tr. : bảng ; 30 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
        Thư mục: tr. 215 .- Phụ lục: tr. 216-227

           Tóm tắt: Tổng quan về kế toán hành chính sự nghiệp; Kế toán tiền, đầu tư tài chính và các khoản phải thu; Kế toán hàng tồn kho; Kế toán tài sản cố định và xây dựng cơ bản; Kế toán các khoản thu phải trả, các nguồn kinh phí, các khoản thu chi và xác định kết quả các hoạt động, các tài khoản ngoài bảng..        1.Kế toán -- Luật -- Giáo trình  2.Kế toán công  3.Giáo trình nội bộ     I. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu . II. Nhan đề            657.61 N5767T 2022
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Đọc [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
D.008685
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.017767-71
  • Tổng số bản: 6
  • Số bản chưa mượn: 6 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập