Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Thị Đức Loan
Luật kế toán : Giáo trình nội bộ / Nguyễn Thị Đức Loan. - Vũng Tàu : Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, 2022
        126 tr. : bảng ; 30 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
        Thư mục: tr. 126

           Tóm tắt: Những vấn đề chung về kế toán và pháp luật kế toán; Pháp luật điều chỉnh nội dung công tác kế toán; Những quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán; Những quy định của pháp luật về hoạt động nghề nghiệp kế toán; Quản lý nhà nước về kế toán và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về kế toán        1.Kế toán -- Luật -- Giáo trình  2.Luật kế toán  3.Giáo trình nội bộ     I. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu . II. Nhan đề            346.597063 N5766L 2022
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.017762-6, M.017777
  • Tổng số bản: 6
  • Số bản chưa mượn: 6 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập