Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Thị Đức Loan
Chuẩn mực kế toán quốc tế : Giáo trình nội bộ / Nguyễn Thị Đức Loan. - Vũng Tàu : Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, 2022
        215 tr. : bảng ; 30 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
        Thư mục: tr. 196

           Tóm tắt: Tổng quan về chuẩn mực kế toán quốc tế; Khuôn mẫu cho báo cáo tài chính; Các chuẩn mực về tài sản; Các chuẩn mực chi phí, doanh thu, nợ phải trả và chuẩn mực khác; Các chuẩn mực về báo cáo tài chính.        1.Kế toán -- Chuẩn mực -- Giáo trình  2.Kế toán quốc tế  3.Giáo trình nội bộ     I. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu . II. Nhan đề            657 N5766L 2022
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Đọc [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
D.008684
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.017758-61, M.017776
  • Tổng số bản: 6
  • Số bản chưa mượn: 6 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập