Dữ liệu biên mục
Mai, Thị Bạch Tuyết
Kế toán chi phí : Giáo trình nội bộ / Ch.b.: Mai Thị Bạch Tuyết. - Vũng Tàu : Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, 2022
        357 tr. : bảng ; 30 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
        Thư mục: tr. 330-331 .- Phụ lục: tr. 332-345

           Tóm tắt: Chương 1: Tổng quan về kế toán chi phí và tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Chi phí và phân loại. Chương 3: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp ước tính. Chương 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp chi phí định mức        1.Kế toán chi phí -- Giáo trình  2.Chi phí sản xuất  3.Giá thành sản phẩm     I. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. II. Nhan đề           
        Ký hiệu xếp giá: 657.42 M2172T 2022
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Đọc [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
D.008688
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.017782-6
  • Tổng số bản: 6
  • Số bản chưa mượn: 4 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập