Dữ liệu biên mục
Đỗ, Thị Tấc
Từ vựng Thái - Việt vùng Mường So, Lai Châu / Đỗ Thị Tấc, Hà Mạnh Phong b.s.. - Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 2020
        891 tr. ; 21 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam
        Chính văn bằng hai thứ tiếng: Thái - Việt

           Tóm tắt: Tập hợp các từ vựng của dân tộc Thái ở vùng Mường So - Lai Châu được phiên âm, dịch nghĩa ra tiếng Việt và sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt

           
        ISBN: 9786047027712

        1.Tiếng Thái -- Từ vựng -- Việt Nam  2.Tiếng Việt  3.Mường So -- Lai Châu -- Việt Nam  4.Dân tộc Thái  5.Từ điển          I. Hà, Mạnh Phong b.s. II. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam . III. Nhan đề            495.91395922 D6313T 2020
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.017634
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập