Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Thị Sửu
Ca dao dân tộc Ta Ôi : Song ngữ Ta Ôi - Việt. Quyển 2 / Nguyễn Thị Sửu s.t., b.s.. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2020
        511 tr. ; 21 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam
        Chính văn bằng hai thứ tiếng: Ta Ôi - Việt

           Tóm tắt: Trình bày các nội dung về Lao động sản xuất, cách nhìn nhận về cuộc sống; Cổ động phong trào cách mạng và xây dựng cuộc sống mới; Danh sách nhân chứng ca dao Ta Ôi

           
        ISBN: 9786049950919

        1.Ca dao -- Văn hoá dân gian -- Việt Nam  2.Ta Ôi (Dân tộc thiểu số)  3.Dân tộc Tà Ôi  4.Ca dao     I. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam . II. Nhan đề            398.909597 N5767S 2020
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.017633
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập