Dữ liệu biên mục
Hoàng, Thị Cấp
Văn hoá truyền thống của người Cờ Lao ở Hà Giang / Hoàng Thị Cấp chủ biên; Ma Ngọc Hướng, Âu Văn Hợp. - Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 2019
        325 tr. ; 21 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam

           Tóm tắt: Trình bày khái quát về môi trường tự nhiên, tên gọi, nguồn gốc tộc người, địa bàn cư trú, hoạt động kinh tế truyền thống, tổ chức xã hội của người Cờ Lao ở Hà Giang. Giới thiệu văn hoá vật chất, văn hoá tinh thần của người Cờ Lao như: nhà ở, trang phục, ẩm thực, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán, văn học nghệ thuật, trò chơi dân gian

           
        ISBN: 9786047025176

        1.Văn hoá dân gian -- Việt Nam  2.Người Cờ Lao -- Đời sống xã hội và tập quán  3.Dân tộc thiểu số  4.Phong tục tập quán  5.Hà Giang -- Việt Nam          I. Ma, Ngọc Hướng. II. Âu, Văn Hợp. III. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam . IV. Nhan đề            390.09597163 H6788C 2019
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.017624
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập