Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Tấn Kiệt
Tuyển tập văn học Kiên Giang giai đoạn 1954-1975 / Nguyễn Tấn Kiệt. - Hà Nội : Văn học, 2019
        319 tr. ; 21 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam
        Thư mục: tr. 313-314
           
        ISBN: 9786049844836

        1.Văn học hiện đại -- Hợp tuyển -- 1954-1975 -- Việt Nam  2.Tuyển tập  3.Tác giả  4.Tác phẩm  5.Kiên Giang zViệt Nam     I. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam . II. Nhan đề            895.92208 N5766K 2019
Dữ liệu xếp giá   
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.017629
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập