Dữ liệu biên mục
Phạm, Thị Huyền
Giáo trình Marketing dịch vụ = Services Marketing / Ch.b.: Phạm Thị Huyền, Nguyễn Hoài Long. - Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018
        734 tr. : minh họa ; 24 cm.
        Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Marketing
           
        ISBN: 9786049464300 133000

        1.Kế hoạch chiến lược  2.Marketing           I. Nguyễn, Hoài Long h.b. II. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Marketing. III. Nhan đề

Nhan đề song song: Services Marketing
           
        Ký hiệu xếp giá: 658.8 P534H 2018

Dữ liệu xếp giá   
BVU: Đọc [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
D.007911
BVU: Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ kho
M.016434-42
  • Tổng số bản: 10
  • Số bản chưa mượn: 9 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
  • Thông tin cho mượn: Chi tiết
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn