Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9533
Title: Hoạt động thương mại giữa vùng tự do và vùng Pháp chiếm đóng trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp
Authors: Đinh, Quang Hải
Keywords: Nghiên cứu lịch sử
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Nghiên cứu lịch sử, số 7; tr. 32-40
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9533
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv250S072005032.pdf2,15 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.