Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9415
Title: Thị trường khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh: tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển
Authors: Phan, Thị Kim Phượng
Nguyễn, Điển
Keywords: Nghiên cứu kinh tế
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Nghiên cứu kinh tế, số 12; tr. 63-69
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9415
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv130S122005063.pdf466 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.