Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9375
Title: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam (tiếp theo và hết)
Authors: Trần, Thị Thu Hương
Keywords: Nghiên cứu kinh tế
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Nghiên cứu kinh tế, số 11; tr. 37-49
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9375
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv130S112005037.pdf768,45 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.