Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9332
Title: Tài chính vi mô và một số khuyến nghị đối với hoạt động tài chính vi mô ở nước ta (còn nữa)
Authors: Doãn, Hữu Tuệ
Keywords: Nghiên cứu kinh tế
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Nghiên cứu kinh tế, số 10; tr. 29-39
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9332
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv130S102005029.pdf1 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.