Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9151
Title: Phân tích kinh tế chính trị học nền kinh tế thị trường TBCN hiện đại: các đặc trưng và xu hướng vận động chủ yếu (tiếp theo và hết))
Authors: Hoàng, Xuân Nghĩa
Nguyễn, Văn Minh
Keywords: Nghiên cứu kinh tế
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Nghiên cứu kinh tế, số 4; tr. 24-34
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9151
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv130S042005024.pdf668,53 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.