Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/8716
Title: Chiến lược phát triển kinh tế dựa trên tri thức và chính sách thu hút nhân tài của Xingapo những năm đầu thế kỷ XXI
Authors: Phạm, Thị Ngọc Thu
Keywords: Nghiên cứu Đông Nam á
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Nghiên cứu Đông Nam á, số 6; tr. 53-59
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/8716
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv140S062005053.pdf363,98 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.