Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/8661
Title: Thời cơ của cuộc đấu tranh giành độc lập tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và các nước Đông Nam á
Authors: Đỗ, Thanh Bình
Keywords: Nghiên cứu Đông Nam á
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Nghiên cứu Đông Nam á, số 5; tr. 7-11
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/8661
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv140S052005007.pdf232,96 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.