Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7780
Title: Tác động của chính sách thương mại chung EU tới quan hệ thương mại Việt Nam - EU
Authors: Bùi, Nhật Quang
Keywords: Nghiên cứu châu Âu
Issue Date: 2008
Series/Report no.: Nghiên cứu châu Âu, số 4; tr. 53-57
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7780
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv181S042008053.pdf198,95 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.