Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7713
Title: Khảo sát, nghiên cứu mô hình phát triển xã hội ở Anh và Thuỵ Điển
Authors: Đinh, Công Tuấn
Keywords: Nghiên cứu Châu Âu
Issue Date: 2010
Series/Report no.: Nghiên cứu Châu Âu, số 7; tr. 64-72
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7713
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv181S72010064.pdf206,1 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.