Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7609
Title: Tìm hiểu nguyên nhân phục hồi và phát triển kinh tế Liên Bang Nga dưới thời Tổng thống V.Putin (2000 - 2008)
Authors: Hoàng, Mạnh Hùng
Nguyễn, Công Khanh
Keywords: Nghiên cứu Châu Âu
Issue Date: 2010
Series/Report no.: Nghiên cứu Châu Âu, số 3; tr. 46-55
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7609
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv181S32010046.pdf268,63 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.