Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7518
Title: Hàng rào kỹ thuật của EU và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu đối với các doanh nghiệp Hà Nội
Authors: Đào, Ngọc Tiến
Nguyễn, Hữu Khải
Keywords: Nghiên cứu châu Âu
Issue Date: 2008
Series/Report no.: Nghiên cứu châu Âu, số 10; tr. 75-82
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7518
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv181S102008075.pdf340,75 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.